Şartlar & Koşullar

Gizlilik ve Kullan?m ?artlar?

 

KULLANIM KO?ULLARI
??bu http://www.sentagomlek.com (?Site?) sitesinin Kullan?c?lar ve Üyeler taraf?ndan kullan?m? a?a??daki hüküm ve ?artlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce a?a??daki Site Kullan?m Ko?ullar?n? (?Kullan?m Ko?ullar??) dikkatlice okuyunuz.

I. Aç?klama
Site?ye üyelik, a?a??da yaz?l? ko?ullar?n taraf?n?zca kabulüne ba?l?d?r. Site'nin kullan?m?, bu ko?ullar? kabul etti?iniz anlam?na gelir. Kullan?m Ko?ullar? da dahil olmak üzere Senta Gömlek, Site ve Site uzant?s? kapsam?nda sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Site?de sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaks?z?n de?i?tirme, Site yay?n?na ara verme, Site yay?n? tamamen durdurma ve Site?yi en geni? kapsamda yeniden düzenleme haklar?n? sakl? tutmaktad?r. Senta Gömlek'?n Site Kullan?m ?artlar? üzerinde yapaca?? de?i?iklikler, Site?de yay?mlanmalar?yla birlikte yürürlü?e girer ve bu de?i?iklikler, kullan?c? taraf?ndan Site?ye girilmesi, herhangi bir ?ekilde eri?im yap?lmas? veya Site?nin kullan?lmas? ile birlikte kabul edilmi? addolunur. Site?ye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Senta Gömlek taraf?ndan üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel ki?iler "Üye" olarak kabul edilir.

Site?ye giri? yapan, Site?yi ziyaret eden, herhangi bir ?ekilde kullanan, Site?ye eri?en ve/veya herhangi ba?kaca bir ?ekilde ba?lanan tüm üye ve ziyaretçiler (?Kullan?c??), bu sayfada düzenlenmi? olan Senta Gömlek Web Sitesi Kullan?m ?artlar??na uyacaklar?n? pe?inen beyan, kabul ve taahhüt ederler. ??bu yukar?da an?lan "Kullan?c?" ifadesi, üye giri?i yapmak suretiyle veya herhangi bir ?ekilde Site?ye giri? yapan, Site?yi kullanan, inceleyen veya herhangi bir ileti?im cihaz? (cep telefonu, bilgisayar gibi) arac?l???yla Site?ye ba?lanm?? olan veya Site üzerinden elektronik veri al??veri?inde bulunmu? veya bulunmakta olan herhangi bir ki?iyi ifade etmektedir.

II. Hizmet ?çeri?i
Senta Gömlek'in, Site üzerinden verece?i hizmet; Senta Gömlek online al??veri? sitesinde sat??a sunulan ürünlerin; üye taraf?ndan bedeli ödendikten sonra, Senta Gömlek'in stok durumunun uygun olmas? halinde taahhüt edilen sürede mal?n mü?teriye kargo firmas? taraf?ndan ay?ps?z ve hasars?z olarak teslimidir.

III. Genel Ko?ul ve Hükümler
Senta Gömlek, Site?de mevcut bilgilerin do?ruluk ve güncelli?ini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabilece?i Üyeler ve Kullan?c?lar taraf?ndan gözetilmelidir.

Senta Gömlek, diledi?i takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeli?i iptal etme hakk?na sahiptir.

Site?ye ait her türlü fikri mülkiyet hakk?(sitede bulunan bilgiler, yaz?lar, resimler, markalar, slogan ve di?er i?aretler, sayfa düzeni vb) münhas?ran Senta Gömlek'in mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin k?smen ya da tamamen kopyalanmas?, de?i?tirilmesi, yay?nlanmas?, online ya da di?er bir medya kullan?lmak suretiyle gönderimi, da??t?m?, sat?lmas? aç?k ve kesin bir biçimde 5846 Say?l? Fikir ve Satan Eserleri Kanunu'na ayk?r? olacak ve hukuki ve cezai yapt?r?ma maruz kalacakt?r.

Üye, kredi kart?n? güvenli bir ?ekilde kullanmakla yükümlüdür. Senta Gömlek, sözle?meye ayk?r?l?k, haks?z fiil, ya da ba?kaca sebeplere binaen, do?abilecek do?rudan ya da dolayl? hiçbir zarardan sorumlu de?ildir.

Senta Gömlek, diledi?i tarihte, i?bu sözle?meyi bildirimsiz olarak feshedebilir, k?smen ya da tamamen devredebilir. Kullan?c? veya üyenin sözle?meyi devri, hükümsüzdür.

Senta Gömlek mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve de?erlendirmesine ba?l? olarak Site?yi yay?ndan kald?rma, içeri?ini de?i?tirme hakk?na sahiptir.

Kullan?c?lar ve Üyeler, Site?yi kullan?rken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararas? kanunlara ve nizamlara, ileti?im ve internet güvenli?ine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullan?c?lar?n Site?ye ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yaz?, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararas? mevzuata uygun içerik ve ?ekilde olmal?d?r.

Site?nin yaz?l?m ve donan?m sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, i?leyi?ini olumsuz yönde etkileyebilecek veye yava?lamas?na yol açabilecek her türlü fiil ve i?lem yasakt?r. An?lan yasak kapsam?na otomatik programlar veya yaz?l?mlar kullan?larak birden fazla sorgu yap?lmas? veya üyelik kayd? aç?lmas?, veya otomatik yöntemler arac?l???yla Site?ye çok say?da talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Üyeler, kendilerine verilen ?ifrelerin münhas?ran kendilerine verilmi? oldu?unu, bu ?ifreleri hiçbir surette ba?kalar? ile payla?mayacaklar?n?, aksi takdirde do?abilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olaca??n? kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik ba?vurusu yap?l?rken Üye taraf?ndan verilen bilgilerin do?rulu?u ve eksiksizli?inin tespiti Senta Gömlek?in sorumlulu?unda de?ildir. Yanl?? üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle do?acak zararlardan dolay? Senta Gömlek'?n hiçbir hukuki sorumlulu?u yoktur.

Senta Gömlek, Site Kullan?m Ko?ullar??na ve yukar?da an?lan kurallar? ayk?r? ?ekilde hareket eden Kullan?c?lar?n Site?ye eri?iminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal i?lem ba?latmak hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

Site?nin kullan?lmas?, Site?de sunulan ve sa?lanan veri ve bilgilerin kullan?m?, bu veri ve bilgiler esas?nda yap?lan davran??lar veya Site?ye eri?im sebebiyle maruz kal?nabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçl? yaz?l?mlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere, Kullan?c?lar?n, Üyelerin veya di?er üçüncü ki?ilerin herhangi bir sebepten ötürü u?rayabilecekleri her türlü ve tüm do?rudan ve dolayl? zarar, ziyan, hasar ve/veya kay?plar ile ilgili Senta Gömlek?in hiçbir hukuki veya cezai sorumlulu?u bulunmamaktad?r. Kullan?c?lar, yukar?da an?lan zararlar sebebiyle Senta Gömlek'ten her ne isim alt?nda olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklar?n? pe?inen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

??bu "Web Sitesi Kullan?m Ko?ullar? ve Üyelik Sözle?mesi"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve ?stanbul Merkez Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.